A Relaxing Smoke in the Park

$45.00
  • a relaxing smoke in th park dickens

A Relaxing Smoke in the Park

$45.00

2020

2.25 x 1 x 1.5"

Porcelain